Τελωνειακές διεκπεραιώσεις

Η δύναμη της εταιρίας μας είναι η φερεγγυότητα και η αμεσότητα προς τους πελάτες της.

Σας παρέχουμε:

 • Εισαγωγές και εκτελωνισμό προϊόντων από χώρες εντός της Ε.Ε. και από Τρίτες Χώρες, όπως είδη ένδυσης, τρόφιμα, ιατρικά αντιδραστήρια, μηχανήματα, υποδήματα, έπιπλα, αυτοκίνητα κ.ά.
 • Έκδοση πιστοποιητικού EORI (υποχρεωτικό για όλες τις τελωνειακές διαδικασίες)
 • Προσωρινή εισαγωγή
 • Εξαγωγές
 • Δελτίο ΑΤΑ
 • Εξαγωγή με επανεισαγωγή
 • Έκδοση TIR
 • Παραλαβές κοινοτικών εμπορευμάτων
 • Βεβαιώσεις κοινοτικού χαρακτήρα
 • Μεταποιήσεις
 • Ελευθέρα ζώνη
 • Προσωρινή Εναπόθεση
 • Ενεργητική / Παθητική Τελειοποίηση
 • Φορολογικές Αποθήκες

Εξασφάλιση Ποιότητας

Συνεργάτες

Previous
Next